Tổ KHXH

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ
 đào tạo
Năm
vào ngành
Ghi chú
1 Nguyễn Thị Tỉnh 03/02/1978 ĐHSP Văn 1999 TT KHXH
2 Vũ Thị Lý 19/10/1976 CĐSP Văn 1998 TP KHXH
3 Nguyễn Thị Thư 16/01/1975 ĐHSP Văn 1996
4 Nguyễn Thị Ninh 04/10/1977 ĐHSP Văn 1998
5 Nguyễn Thị Thành 01/05/1981 ĐHSP Văn 2002
6 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/02/1981 ĐHSP Văn 2003
7 Vũ Thị Thược 27/01/1977 CĐSP Văn 2000
8 Trần Thị Hồng Vân 12/10/1976 ĐHSP T.Anh 1997
9 Đào T. Bích Huệ 19/10/1978 ĐHSP T.Anh 1999
10 Bùi Thị Oanh 08/03/1976 ĐHSP T.Anh 1997
11 Phạm Thị Hoài 02/03/1979 CĐSP T.Anh 2002
12 Triệu Thị Bích Liên 13/11/1977 CĐSP Văn 1998
13 Nguyễn Văn Trung 02/10/1981 CĐSP Văn 2005
14 Đặng Thị Liễu 10/10/1961 CĐSP Văn 1983
15 Nguyễn Văn Thuân 22/03/1979 ĐHSP T.Anh 2000
16 Bùi Thị Hảo 28/10/1974 ĐHSP T.Anh 1997
17 Nguyễn T Hồng Tươi 07/09/1976 CĐSP T.Anh 1997
18 Nguyễn Thị Phương 12/11/1989 CĐ Âm Nhạc 2010
19 Nguyễn Thanh Hải 20/01/1981 ĐH Mỹ Thuật 2005