KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 2017

Tháng Năm 8, 2017 7:32 sáng

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nam Thanh                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BC:  21/ THCSNT                                                                                Nam Thanh, ngày 08 tháng 05 năm 2017

KẾ HOẠCH

 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

        Thực hiện kế hoạch của PGD-ĐT Nam Trực về công tác vệ sinh môi trường năm 2017 ngày 16/4/2017

Thực hiện kế hoạch nhà trường THCS Nam Thanh về Công tác vệ sinh môi trường trong phạm vi nhà trường và nơi cư trú của học sinh.

Trường THCS NamThanh xây dựng kế hoạch triển khai công tác vệ sinh môi trường như sau:

  1. Mục đích yêu cầu

– Vận động toàn thể cán bộ, giáo viên,học sinh, phụ huynh trong trường tich cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường.

– Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người đồi với công tác bảo vệ môi trường và có những hoạt động tích cực để bảo vệ môi trường.

– Tổ chức lao động vệ sinh thường xuyên trong và ngoài nhà trường, ở khu vực dân cư, thôn xóm để cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

  1. Nội dung thực hiện

1, Công tác tuyên truyền:

– Tuyên truyền phổ biến sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở

Trong và ngoài trường đặc biệt khu dân cư nơi mình cư trú.

– Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giảm thải ô nhiễm môi trường.

2,Tổ chức các hoạt động cụ thể:

– Tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài trường.

– Vận động học sinh, phụ huynh học sinh làm vệ sinh ở khu vực dân cư, quét dọn sạch sẽ, phát quang bụi rậm, san lấp nơi ứ đọng nước, làm rãnh thoát nước, đào lấp hố rác, ủ phân đúng quy cách, làm vệ sinh các nguồn nước.

– Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả các trường hợp vi phạm.

– Tổ chức trồng cây xanh, cây bóng mát ở trường học, gia đình, làng xóm.

– Tổ chức kí cam kết giữa nhà trường, GVCN lớp, học sinh, phụ huynh học sinh giữ vệ sinh môi trường.

3, Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ ngày 8/5/207 đến ngày 30/5/2017 và duy trì các ngày trong tuần, tháng.

III. Tổ chức thực hiện

– Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai tới giáo viên, học sinh.

– GVCN lớp hướng dẫn học sinh lao động trong và ngoài nhà trường.

– Học sinh lao động vệ sinh ở khu vực thôn xóm nơi mình ở

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động làm vệ sinh trường học trong khu vực trường và khu dân cư.

Hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Chung